Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

tel. 42 719-80-02, fax. 42 719-81-93

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Witold Kosmowski
 (Burmistrz Strykowa)

1

 •     organ wykonawczy gminy
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
         - Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
         - Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
         - Pionu ochrony informacji niejawnych
         - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
         - Jednostki Robót Publicznych
   

Tamara Barańska-Kiemaczyńska
 (Zastępca Burmistrza Strykowa)

2

 •     wykonuje zadania przypisane Burmistrzowi w czasie jego nieobecności lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
         - Wydziału Promocji i Rozwoju
         -  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
         - placówek oświatowych
         - Ośrodka Kultury i Rekreacji
         - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

Wioletta Makówczyńska
(sekretarka)

3

 •     zapewnienie obsługi sekretariatu Burmistrza Strykowa i Zastępcy Burmistrza
 •     obsługa kancelarii Urzędu
 •     przyjmowanie,  rozdział i wysyłka  korespondencji wpływającej do Urzędu
 •     udzielanie informacji interesantom dotyczących:
         - miejsca i terminu załatwienia sprawy
         - wysokości opłat
         - zestawienia niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy
 •     obsługa urządzeń biurowych, w tym  elektronicznej skrzynki podawczej
 •     wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 •     wydawanie druków ścisłego zarachowania.
 

 

 

 

Anna Konopska
 (inspektor)

 Gabriela Bełdzińska 
(inspektor) 

 

4

 •     rozliczanie inkasentów
 •     księgowanie wpływów z podatków
 •     windykacja należności
 •     wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych;
 •     bieżąca obsługa interesantów:
         - drukowanie pokwitowań,
         - dzienne uzgadnianie wpływów.
   

Agnieszka Kosiorek
(inspektor)

 5

 •     przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 •     nadzór i kontrola  w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 •     prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 •     przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku
 •     prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 •     przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 •     prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej

Renata Nastaga
(inspektor)

 Anna Rosak
(inspektor)

5

 •  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi

 

Alicja Jarzyńska
 (inspektor)

Dorota Przybysz
(podinspektor)

6

 •     prowadzenie  spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych
 •     wydawanie zaświadczeń  o wielkości posiadanych gruntów, dochodowości oraz zaległościach podatkowych
 •     prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych
 •     nanoszenie zmian w stanie posiadania, wydawanie decyzji przypisów i odpisów
 •     wydawanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach w ramach posiadanych upoważnień
   

 

Mariola Rogala
 (inspektor)

 

6

 • obsługa kasy Urzędu, przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych
 • codzienne uzgadnianie wpływów na poszczególne rodzaje należności
 • przygotowywanie i ewidencja należności gotówkowych

 

Katarzyna Smolińska-Ołubek
 (inspektor)

 

6

 •     prowadzenie ewidencji i egzekucji podatków od środków transportowych i opłat lokalnych
 •     nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej, adiacenckiej, planistycznej, za czynsz, pas drogowy, reklamę, energię cieplną i służebność gruntową stanowiących dochody Gminy
 •     wystawianie faktur i not księgowych

Ewelina Wężyk
(inspektor)

6

 •     ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 •     prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aneta Jędrzejczak
 (Sekretarz Gminy Stryków)

10

 •     zapewnia sprawne warunki działania Urzędu i prawidłową obsługę Interesantów przez Urząd
 •     organizuje i koordynuje sprawami związanymi  z wyborami i referendami
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
        -  Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr
        -  Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
        -  Stanowiska ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej
        -  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
        -  usługami zewnętrznymi: obsługą prawną, audytem wewnętrznym oraz obsługą zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO
   

 

Ewa Tomczak
 (podinspektor)

11

 •     prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 •     organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów
 •     prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 •     ubezpieczenie mienia gminnego
   

Teresa Matuszewska
(inspektor)

11A

 • sprawy związane z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, składanych w kancelarii notarialnej oraz starostwie Powiatowym
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Gminną Spółką Wodną
 • prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników o chwastów
 • prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Michał Pawlak
(inspektor)

11A

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

 

Irena Olszewska
 (inspektor)

12

 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
 • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
 • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
 • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
 • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
 • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
 • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
 • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego

 

 

Barbara Krakowiak
(inspektor)

 

12

 •     prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
 •     analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
 •     zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
 •     ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości

 

Bożena Dudkiewicz
 (podinspektor)

13

 • wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków
 • nadawanie numerów porządkowych posesji
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • naliczanie opłaty adiacenckiej
 • prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego Gminy

 

Adam Kotarski
(podinspektor)

Monika Burtka
(inspektor)

13

 • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
 • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

 

Tomasz Białek
(informatyk)

Tomasz Piestrzeniewicz
(starszy informatyk)

14

 • administrowanie oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji Rady

Roman Popiołek
(inspektor)

Dawid Lipiński
(pracownik administracyjny)

15

 • prowadzenie i aktualizowanie planu świadczeń rzeczowych
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową na poziomie Gminy
 • sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowywaniu i organizowaniu „akcji kurierskiej”
 • opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentów stałego dyżuru
 • prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy
 • aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

 

Arkadiusz Szkupiński
(specjalista)

25

 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie BHP
 • prowadzenie dochodzenia powypadkowego
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony  przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy na terenie Urzędu

 Anna Sasin
(Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu)

16

 •     kierowanie pracą wydziału
 •     prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
 •     prowadzenie spraw o udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
 •     nadzór nad instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
 •     współpraca i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury
 •     prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
 •     prowadzenie spraw związanych z nagrodami  i wyróżnieniami za wysokie osiągnięcia sportowe
 •     nadzór nad  pracą wydziału oraz gminnych placówek oświatowych
 •     nadzór i koordynacja działań sportowych na kompleksie  boisk sportowych  „Moje boisko Orlik”

 

 

Aneta Trzepocka
 (inspektor)

 

Monika Olszówka
(inspektor)

16

 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe
 • nadzór nad dowożeniem dzieci do szkół, w tym prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej
 • koordynowanie zadań w zakresie rekrutacji dzieci do placówek oświatowych
 • ustalanie i koordynowanie zadań naboru do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę
 • współdziałanie z Kuratorem Oświaty w sprawach edukacji oraz wykonywania zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego
 • prowadzenie postępowań w sprawie:
  • przyznawania stypendiów motywacyjnych Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce
  • dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom
 • współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli

 

Małgorzata Wałęsa
(kserografistka)

18

 •     obsługa kserokopiarki
 •     obsługa gospodarcza Urzędu
 •     zapewnienie publikacji  na tablicach ogłoszeń Urzędu
 •     prowadzenie ewidencji mienia Urzędu
 •     prowadzenie archiwum zakładowego

Sylwester Kacperski
 (podinspektor)

20

 •     wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych
 •     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 •     prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych oraz konserwacją oświetlenia
 •     prognozowanie potrzeb  przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej
 •     wydawanie zezwoleń na   wykonywanie przewozów regularnych i  przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy
 •     koordynacja rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków
 •     nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej

Wiesław Tomczyk
 (inspektor)

20

 •     prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych
 •     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych
 •     współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy o ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu
 •     współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 •     zapewnienie zgodności z prawem oznakowanie dróg na terenie Gminy
 •     bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, naprawy i modernizacja
 •     wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych
 •     wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny

Emilia Nawrocka
 (inspektor)

21

 •     zapewnienie zgodności przeprowadzania w Urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych
 •     dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego
 •     dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych
 •     opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami
 •     prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 •     udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO
 •     prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 •     sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych

Ryszard Czernilewski
(inspektor)

21
 • przygotowywanie założeń do projektów gminnych planów inwestycyjnych
 • planowanie i inicjowanie rozwoju infrastruktury komunalnej
 • opiniowanie zamierzeń dotyczących inwestycji gminnych
 • współdziałanie w tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych
 • nadzór i koordynacja zadań inwestycyjnych
 • nadzór nad stanem technicznym  gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych i obiektów tzw. małej infrastruktury
   

Janusz Sopata
 (inspektor)

Emilia Pietrucha
(inspektor)

21
 •     planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych
 •     właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 •     wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 •     szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 •     sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 •     przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót
   

 

Daniel Kolasa
 (Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury)

 

24

 •     kierowanie pracą wydziału
 •     nadzorowanie i koordynowanie gminnymi inwestycjami i remontami

Grażyna Popczyńska
(inspektor)

24
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy o ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zapewnienie zgodności z prawem oznakowanie dróg na terenie Gminy
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, naprawy i modernizacja
 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych
 • właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych

 

 

Emila Ratajczyk
 (inspektor)

 

25

Sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkiem energetycznym.

 

Halina Fijałkowska  (inspektor)

Joanna Czerwonka (inspektor)

  Krystyna Rosiak  (inspektor)

Renata Rosiak (inspektor)

26

Prowadzenie księgowości budżetowej gminy.

 

Zdzisława Kubiak
(inspektor)

 

27

 • obsługa biurowa posiedzeń i sesji  Rady Miejskiej w Strykowie oraz  jej komisji
 • przekazywanie wyciągów z protokołów, wniosków, opinii i interpelacji radnych Burmistrzowi
 • prowadzenie rejestru uchwał
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników      

.

Barbara Walak
 (Skarbnik Gminy Stryków)

28

 •         główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 •     nadzoruje pracę Wydziału Finansowego
   

 Kinga Miśkiewicz
 (Zastępca Skarbnika Gminy Stryków)

28

 •     zbieranie i zestawianie danych wraz z opracowaniem projektu budżetu
 •     opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał wywołujących skutki finansowe dla Gminy
 •     przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania wydatków budżetowych i zadań zleconych
 •     wykonywanie zadań Skarbnika podczas jego nieobecności
 

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

(wejście od parkingu)

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Anna Majchrzak
 (podinspektor)

5

 •     załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania  działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne
 •     obsługa interesantów polegającą na zapewnieniu zainteresowanym urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiających rejestrację spółek jawnych
 •     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 •     obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 •     opracowywanie projektów i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii
 •     prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych na terenie Gminy, w obiektach innych niż obiekty hotelarskie
 •     wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Anna Puk
(inspektor)

 Marianna Skowrońska
(podinspektor)

 

6

 • sprawy związane ze świadczeniami  rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnymi
Joanna Kalinowska-Juszczyk
(podinspektor)
6
 • załatwia sprawy związane ze świadczeniami wychowawczymi (tzw. 500+)
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustalanie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

 

Monika Kalinka
(inspektor)

7

 •     obsługa spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych
 •     prowadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym
 •     przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego, czasowego, wyjazdu zagranicę
 •     udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 •     wydawanie zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych
 •     prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 •     prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o wymeldowanie lub zameldowanie

 

Monika Zaborska
(Zastępca Kierownika USC)

 

8

Zastępca Kierownika USC.

Radosław Zaborowski

(Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

8

 •     kierowanie pracą Wydziału 
 •     prowadzenie  spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego
 •     wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 •     prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
 •     realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 •     przyjmowanie wniosków i inicjowanie procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 •     wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 •     prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 •     prowadzenie spraw dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami
 •     podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej
 •     realizacja zdań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 31, 95-010 Stryków
tel. 42 719-91-26

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

...

 (Naczelnik Wydział Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)

 

 • kieruje pracą Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • promocja gminy,
 • publiczne reprezentowanie działań gminy,
 • organizowanie kontaktów publicznych z udziałem środków masowego przekazu,
 • planowanie kampanii reklamowej i promocyjnej gminy,
 • organizowanie wystaw, pokazów i imprez promujących gminę,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych.

Wojciech Tomczak
 (inspektor)

 

 • obsługa inwestorów
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność wraz z załącznikami, dla projektów dofinansowanych w ramach programów unijnych, grantowych i krajowych, realizowanych przez Urząd w zakresie zadań gminy;
 • koordynowanie oraz prowadzenie spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny, w tym ZIT.
 • prowadzenie działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych gminy
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy

 

Katarzyna Tomczak
 (inspektor)

 

 • .

 

Anna Rzeźnik-Osuwniak
 (inspektor)

 

 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych gminy
 • opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych
 • wspieranie, organizacja i udział w wystawach, spotkaniach, konferencjach, uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych oraz innych imprezach promujących gminę
 • organizowanie kontaktów przedstawicielami środków masowego przekazu
 • pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz z innymi podmiotami
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami pomocniczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy
 • współdziałanie i opracowywanie dokumentów strategicznych gminy oraz ich aktualizowanie i monitorowanie w zakresie związanych z zakresem zadań Wydziału
 • pozyskiwanie środków unijnych i krajowych ze szczególnym uwzględnieniem małych projektów grantowych oraz udział w rozliczaniu i monitorowaniu tych projektów

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Piestrzeniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Piestrzeniewicz
Data wprowadzenia:2015-04-13 14:25:38
Opublikował:Tomasz Piestrzeniewicz
Data publikacji:2015-04-13 14:32:53
Ostatnia zmiana:2019-10-04 10:43:34
Ilość wyświetleń:13692

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij